STATUT POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ POLICEALNYCH

im. Zdzisława Kieturakisa W WEJHEROWIE

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

Rozdział 2 

Status, siedziba i nazwa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 

Rozdział 3 

Organizacja Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 

Rozdział 4

Cele i zadania Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 

Rozdział 5 

Organy Szkoły i ich kompetencje 

Rozdział 6 

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 

Rozdział 7 

Zakres zadań nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 

Rozdział 8 

Zakres zadań innych pracowników Szkoły 

Rozdział 9 

Zasady rekrutacji słuchaczy Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie 

Rozdział 10 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie 

Rozdział 11 

Procedura udzielania zgody na realizację przez słuchacza Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie indywidualnego programu nauki w indywidualnym toku 

Rozdział 12 

Prawa i obowiązki słuchaczy Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie 

Rozdział 13 

Nagrody i kary 

Rozdział 14 

Postanowienia końcowe 

Rozdział 15 

Akty prawne stanowiące podstawę opracowania Statutu Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 

Plik ze statutem do pobrania (pobierz tutaj).