Tryb: Dzienny

Czas: 2 lata

Tytuł zawodowy: Technik ortoptystyk

Zakres przedmiotowy:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język obcy zawodowy
 • technologie informatyczne
 • bhp
 • podstawy psychologii
 • podstawy anatomii i patofizjologii
 • wybrane zagadnienia z pediatrii
 • ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
 • język migowy
 • metody i techniki pracy ortoptystki
 • podstawy optyki
 • badania ort optyczne
 • ćwiczenia ort optyczne
 • wychowanie fizyczne

Absolwenci mogą być zatrudniani w:

 • gabinetach okulistycznych,
 • gabinetach ortoptycznych,
 • poradniach leczenia zeza,
 • poradniach neurookulistycznych
 • szpitalnych oddziałach okulistycznych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • świadomość odpowiedzialności i etyki zawodowej,
 • skrupulatność i dokładność
 • umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych
 • dobra koncentracja uwagi i spostrzegawczość,
 • umiejętność zdobywania sympatii i zaufania

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja