Tryb: Zaoczny

Czas: 1,5 roku

Tytuł zawodowy: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakres przedmiotowy:

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • podstawy prawa pracy
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • język migowy
 • technologie informacyjne
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • podstawy działalności gospodarczej,
 • język zawodowy
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

Absolwenci mogą być zatrudniani w:

 • firmach liczących powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP
 • przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy
 • zakładach pracy w trakcie wdrożenia przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na umowy zlecenie
 • zakładach pracy w trakcie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zamiłowanie do systematyczności, ładu i porządku
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, dobra koncentracja uwagi i spostrzegawczość,
 • zdolności organizatorskie,
 • twórcze myślenie,
 • umiejętność pracy w zespole, szybkość podejmowania decyzji,
 • odporność na stres i sytuacje trudne
 • umiejętność zdobywania sympatii i zaufania

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja