Biblioteka Powiatowego Zespoł‚u Szkół‚ Policealnych im. Zdzisł‚awa Kieturakisa dział‚a od początku istnienia szkoły. Gromadzi literaturę™ fachową… zwią…zaną… bezpoś›rednio z kierunkami kształcenia w szkole. Istotnym uzupełnieniem księgozbioru są… czasopisma specjalistyczne zwią…zane tematycznie z procesem nauczania wkonkretnym zawodzie, a także kasety i inne materiały informacyjne. Biblioteka udostępnia swoje zbiory nauczycielom, słuchaczom, z czytelni mogą korzystać‡ wszyscy chętni, absolwenci szkoł‚y, studenci.

                                                                                                                                              

 Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4