Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje.

Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształ‚cenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu cał‚ego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

  • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych

Jeżeli jesteś uczniem lub słuchaczem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

  • wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz tutaj);
  • złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

UWAGA!!

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września 2012 roku znajdują się w zakładce: Informacje dodatkowe.