Zdzisław Kieturakis (ur. 25 listopada 1904 roku w Mstowie, zm.7listopada 1971 wGdań„sku) - profesor zwyczajny, chirurg, nauczyciel akademicki i przedstawiciel tzw. "wileńsko-gdań„skiej szkoł‚y chirurgicznej". 

Profesor Kieturakis był‚ absolwentem wydziału lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego wWilnie. Status doktora medycyny profesor Kieturakis uzyskuje w roku 1938, awieku lat 35 otrzymuje nominację™ na stanowisko adiunkta uniwersyteckiej kliniki chirurgicznej. 

W okresie kampanii wrześ›niowej zostaje zmobilizowany w stopniu porucznika i pełni sł‚użbę™ wgarnizonie wileń„skim. Po krótkim okresie internowania zostaje zwolniony zrozwiązanej wmię™dzyczasie kliniki uniwersyteckiej. Okres II wojny ś›wiatowej profesor spę™dza w Wilnie biorą…c czynny udziaĹł w strukturach ruchu oporu Armii Krajowej organizują…c opiekę™ lekarską… ioperują…c żoł‚nierzy AK. 

Pod koniec roku 1945 profesor opuszcza na zawsze Wilno i po krótkich pobytach w Łodzi iw Kaliszu obejmuje stanowisko adiunkta kliniki chirurgicznej w nowopowstał‚ej Akademii Lekarskiej w Gdań„sku. 

W roku 1948 profesor poprzez habilitację uzyskuje tytuł‚ docenta. W tymże roku profesor organizuje III katedrą i klinikę™ chirurgiczną …Akademii Lekarskiej którą… to kieruje aż do swojej ś›mierci w roku 1971. 

Profesor był‚ prekursorem wielu nowych metod leczenia chorób wrzodowych i nowotworowych, wiele publikacji profesora Kieturakisa pozostaje do dnia dzisiejszego źródł‚em aktualnej wiedzy medycznej. 

Profesor wykształ grono doskonał‚ych chirurgów, z których 10 uzyskał‚o wmiędzyczasie stopień doktora habilitowanego, a wielu innych doktora medycyny. Zasł‚ugi profesora Kieturakisa dla gdań„skiej medycyny i nauki został‚y uhonorowane przyznaniem mu tytuł‚u "Gdań„szczanin XX-lecia". Był‚ czł‚onkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą…, kierował‚  pracą… Oddział‚u Pomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.