Tryb: Zaoczny

Czas: 1 rok

Tytuł zawodowy: Technik/ Asystent osoby niepełnosprawnej

Zakres przedmiotowy:

 • podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki,
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii,
 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • podstawy prawa i ekonomii,
 • polityka społeczna,
 • wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej,
 • asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji,
 • promocja zdrowia i profilaktyka,
 • zajęcia praktyczne.

Absolwenci mogą byc zatrudnieni w:

 • sanatoriach, klinikach i szpitalach,
 • domach opieki, domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • hospicjach.

Dodatkowe informacje:

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych), współuczestniczyć w opracowaniu i współtworzyć indywidualne programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, weryfikować program w oparciu o nowe dane, udzielać porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, opiekować się osobą niepełnosprawną - pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych. Motywować niepełnosprawnego do podjęcia rehabilitacji, stosować w razie potrzeby zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym, udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja