STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO:

Egzamin zawodowy składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu:

  • jest przeprowadzana w formie testu pisemnego,
  • może być przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin lub, z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
  • trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna egzaminu:

  • jest przeprowadzana w formie testu praktycznego,
  • polega na wykonaniu przez zdająego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Cześć praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niz 240 minut.

Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w module 3 informatora.

Podstawa uznania egzaminu za zdany:

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  1. z części teoretycznej, aż co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),
  2. z części praktycznej, aż co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa i jest on ostateczny.