historia medyka

 

W latach 1974–1979 w Wejherowie funkcjonowały dwie szkoły o profilu medycznym: Liceum Medyczne przy Liceum Ogólnokształcącym oraz Medyczne Studium Zawodowe. Siedziba Liceum znajdowała się przy ul. Bukowej 1. Jego dyrektorem był pan Edmund Bunikowski, zaś kierownikiem szkolenia praktycznego pani Janina Holajn.

 

Zainteresowanie kierunkiem pielęgniarskim stale rosło, dlatego też w 1979 r. nastąpiło połączenie tych szkół i powstał Zespół Szkół Medycznych w Wejherowie. Siedzibą nowopowstałej szkoły został budynek przy ul. 3-go Maja 4, w którym szkoła funkcjonowała kolejne 25 lat. Dyrektorem szkoły została pani Krystyna Woźniak, zaś jej zastępcą pani Izabella Dudek. W 1984 r. z okazji 10-lecia istnienia szkoły nadano jej imię Profesora Zdzisława Kieturakisa. Kształciła się tu młodzież na kierunkach pielęgniarskich, położnictwa, fizjoterapii i terapii zajęciowej. W 1997 r. Liceum Medyczne zostaje rozwiązane na mocy Konwencji Wiedeńskiej i szkoła znów zostaje Medycznym Studium Zawodowym im. Zdzisława Kieturakisa. Jest to rok, w którym ostatnie absolwentki Liceum opuszczają mury szkoły. Rok później, w 1998 r. pani Janina Holajn obejmuje stanowisko dyrektora i piastuje je przez następnych 10 lat, kierownikiem szkolenia praktycznego w tym czasie była pani Ewa Krupa.

 

Transformacja systemu kształcenia w Polsce spowodowała zlikwidowanie wydziału pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii. Pociągnęło to za sobą wiele problemów, przez chwilę rozważano zamknięcie studium. Jednak zaangażowanie pracowników i przyjaciół szkoły pozwoliło jej przetrwać. W 30-lecie istnienia studium otrzymało nowa siedzibę, budynek przy ul. Kalwaryjskiej 3 i tam zadomowiło się na kilka lat. Rok później w 2005 r. szkoła zmieniła nazwę na Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych. Kształciła się tu młodzież na kierunkach: Technik Masażysta, Opiekunka Dziecięca oraz Terapia Zajęciowa. Rozpoczęto również kształcenie w systemie zaocznym na kierunkach: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Środowiskowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz Opiekun Medyczny.

 

W 2008 r. pani Janina Holajn przeszła na emeryturę i dyrektorem placówki na 3 lata została pani Ewelina Lulińska – Kuklik. W tym czasie wdrożono w szkole również nauczanie w trybie wieczorowym na kierunkach Asystentka Stomatologiczna i Higienistka Stomatologiczna. W latach 2011-2013 obowiązki dyrektora pełnili pani Danuta Wojtas oraz pan Waldemar Skrzynecki. Rok 2013 przyniósł dalsze zmiany. Zmienił się organ prowadzący szkoły, szkoła przeszła pod opiekę Starostwa Wejherowskiego i zmieniła nazwę na Powiatowy Zespół Szkół Policealnych. Otrzymała też nową siedzibę, gmach szkolny przy ul. Dworcowej 5. Dyrektorem placówki został pan Waldemar Skrzynecki, a kierownikiem szkolenia praktycznego pani Beata Pałucka.