European Computer Driving Licence czytaj więcej

W roku szkolnym 2010/2011 słuchacze Szkoły Policealnej dla Młodzieży brali udział w projekcie: "Kreuj swoją przyszłość - weź udział w szkoleniu i zdobądź międzynarodowy certyfikat ECDL". 

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2: "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" i był skierowany do uczniów szkół zawodowych zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu (dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych) realizowanym aktywnymi metodami nauczania w formie blended learning (zajęcia stacjonarne + e-learning) oraz uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Zajęcia przygotowywały do zdania egzaminów ECDL i obejmowały swym zakresem: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna oraz usługi w sieciach informatycznych.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) jest uznawanym w całej Europie certyfikatem, zapewniającym, że jego posiadacz ma odpowiednia wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne wykorzystanie komputera w pracy zawodowej. Certyfikat zachowuje swoją ważność bezterminowo.

 

Pracownia komputerowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - czytaj więcej

W czerwcu 2008 r. nasza szkoł‚a otrzymał‚a nieodpłatnie nowoczesną… pracownię™ komputerową… oraz Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI). Pracownia został‚a przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu "€žPracownie komputerowe dla szk󳀝 współ‚finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społ‚ecznego.

W sali informatycznej zainstalowano 15 nowoczesnych komputeółw, serwer oraz skaner i drukarkę laserową. W szkole funkcjonuje również Multimedialne Centrum Informacyjne z 4 komputerami, skanerem i drukarką…. Otrzymaliś›my również przenoś›ny komputer i projektor multimedialny. Wszystkie komputery posiadają… system operacyjny Windows Vista i pakiet biurowy Office 2007.

Większość‡ nauczycieli naszej szkoł‚y, przygotowują…c się™ do przyję™cia pracowni, ukończyła szkolenie "€žTechnologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej"€, które daje im możliwość‡ profesjonalnego wykorzystania komputerów w czasie zajęć‡ z poszczególnych przedmiotów.

Nowa pracownia pomoże w przygotowaniu słuchaczy do życia w globalnym społ‚eczeń„stwie informacji poprzez zapewnienie możliwościi korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w uczeniu się™ i rozwią…zywaniu problemów.

Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4