Tryb: Stacjonarny – dzienny / wieczorowy

Czas: 2 lata

Tytuł zawodowy: Technik/ Opiekunka dziecięca

Zakres przedmiotowy:

 • podstawy psychologii rozwojowej, pedagogiki, socjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
 • teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • teoria wychowania muzycznego
 • teoria wychowania artystycznego
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • język migowy
 • technologie informacyjne
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • podstawy działalności gospodarczej,
 • język zawodowy angielski
 • pracownia pielęgnacji dziecka
 • pracownia wychowania dziecka
 • pracownia wychowania muzycznego
 • pracownia wychowania artystycznego
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

Absolwenci mogą być zatrudniani w:

 • placówkach opiekuńczych zajmujących się opieką nad dzieckiem, takich jak żłobki, kluby dziecięce
 • w charakterze dziennego opiekuna
 • prywatnych domach, mogą zawrzeć umowę o świadczenie usług z rodzicami dziecka, pracując w charakterze niani

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zamiłowanie do pracy z dzieckiem
 • zrównoważone reakcje emocjonalne
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z dzieckiem
 • tolerancja
 • uzdolnienia artystyczne i manualne
 • spostrzegawczość
 • wytrwałość i cierpliwość
 • obowiązkowość i odpowiedzialność
 • dobra kondycja psychofizyczna
 • kreatywność

Warunki przyjęcia kandydata: Rekrutacja