Szkoła prowadzi stały nabór na kierunki:

 1. Asystent osoby niepełnosprawnej,
 2. Asystentka stomatologiczna,
 3. Higienistka stomatologiczna,
 4. Opiekun medyczny
 5. Opiekun osoby starszej
 6. Opiekun w domu pomocy społecznej,
 7. Opiekunka dziecięca,
 8. Opiekunka środowiskowa
 9. Technik masażysta,
 10. Terapeuta zajęciowy,
 11. Technik sterylizacji medycznej
 12. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 13. Ortoptystka
 14. Florysta
 15. Technik elektroradiolog
 16. Technik usług kosmetycznych
 17. Technik administracji - NOWY KIERUNEK

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

3. Warunkiem przyjęcia kandydata jest pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły (pobierz)
 • oraz w przypadku posiadania – dokumenty potwierdzające:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną
 • oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie

(Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z dn.03.01.2014r. poz.7)