Szkoła prowadzi stały nabór na kierunki:

 1. Asystent osoby niepełnosprawnej.
 2. Asystentka stomatologiczna.
 3. Higienistka stomatologiczna.
 4. Opiekun medyczny.
 5. Opiekun osoby starszej.
 6. Opiekun w domu pomocy społecznej.
 7. Opiekunka dziecięca.
 8. Opiekunka środowiskowa.
 9. Technik masażysta.
 10. Terapeuta zajęciowy.
 11. Technik sterylizacji medycznej.
 12. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
 13.  Ortoptystka.
 14.  Florysta.
 15. Technik elektroradiolog.
 16. Technik usług kosmetycznych.
 17. Technik administracji.
 18.  Podolog

Informacje dotyczące rekrutacji:

1. Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły (pobierz)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę
 • 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • cudzoziemcy dostarczają świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie opatrzone apostyllą, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku:

 • wielodzietności rodziny kandydata
 • niepełnosprawności dziecka kandydata
 • niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotnego wychowywania dziecka przez kandydata
 • posiadania dokumentów potwierdzających objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • posiadania opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną

należy dołączyć dokumenty potwierdzające. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.