Usługi szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu [przejdz]
2. SIWZ. [przejdz]
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy [przejdz]
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia [przejdz]
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [przejdz]
6. Załącznik Nr 4  do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia [przejdz]
7. Załącznik Nr 5 do SIWZ Projekt umowy [przejdz]
8. Załączniki NR 6 do SIWZ  Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej [przejdz]
9.  Załącznik Nr 7 do SIWZ  Wykaz osób [przejdz]
10. Załącznik Nr 8 do SIWZ   Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia [przejdz]

 *****

Informacja z otwarcia ofert  19.08.2020 roku [pobierz]

 *****

Informacja z otwarcia ofert - korekta 20.08.2020 roku [pobierz]

 

 *****

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.08.2020 roku [pobierz]

 *****

Informacja o wyborze wykonawcy cz. 1  24.08.2020 roku [pobierz]

 *****

Informacja o wyborze wykonawcy cz. 4  24.08.2020 roku [pobierz]

 *****

Informacja o wyborze wykonawcy cz. 3  31.08.2020 roku [pobierz]

 *****

Informacja o wyborze wykonawcy cz. 5  31.08.2020 roku [pobierz]

 *****

Informacja o wyborze wykonawcy cz. 6  31.08.2020 roku [pobierz]

 *****

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  24.09.2020 roku [przejdz]

 

 

Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4