Usługi szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów

Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu. [pobierz]
2. SIWZ [pobierz]
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy [pobierz]
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia [pobierz]
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pobierz]
6. Załącznik Nr 4  do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia [pobierz]
7. Załącznik Nr 5 do SIWZ Projekt umowy [pobierz]
8. Załączniki NR 6 do SIWZ  Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej [pobierz]
9.  Załącznik Nr 7 do SIWZ  Wykaz osób [pobierz]
10. Załącznik Nr 8 do SIWZ   Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia [pobierz]

 

Aktualizacja : 22.11.2019 r.

1. Zawiadomienie o unieważnieniu postęowania [pobierz]

Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4