02 – 04.06.2014 – egzamin praktyczny dla kierunku Asystentka Stomatologiczna.


05 – 06. 06.2014 – egzamin praktyczny dla kierunku Higienistka Stomatologiczna


04 – 06.06. 2014 – egzamin praktyczny dla kierunku Technik Masażysta


16.06.2014 (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się etap pisemny dla wszystkich kierunków: Asystentka Stomatologiczna, Higienistka Stomatologiczna, Technik Masażysta, Terapeuta Zajęciowy oraz Opiekun w Domu Pomocy Społecznej.


17.06.2014 (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się egzamin praktyczny dla kierunku Terapeuta Zajęciowy


23 – 25.06.2014 – egzamin praktyczny dla kierunku Opiekun w Domu Pomocy Społecznej


W dniu egzaminu słuchacz powinien zgłosić się w szkole na minimum 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia, ubrany w mundurek szkolny.  

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla osób, które rozpoczęły naukę po 1 września 2012 rokuopracowany przez Centralna Komisję Egzaminacyjną w zawodzie:

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września 2012 roku opracowany przez Centralna Komisję Egzaminacyjną w zawodzie:

 

STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO:

Egzamin zawodowy składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu:

 • jest przeprowadzana w formie testu pisemnego,
 • może być przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin lub, z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
 • trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna egzaminu:

 • jest przeprowadzana w formie testu praktycznego,
 • polega na wykonaniu przez zdająego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Cześć praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niz 240 minut.

Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w module 3 informatora.

Podstawa uznania egzaminu za zdany:

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 1. z części teoretycznej, aż co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),
 2. z części praktycznej, aż co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa i jest on ostateczny.

 

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września 2012 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach (patrz tutaj) wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy zastępuje dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.

Od roku szkolnego 2006/2007 egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

Propozycje arkuszy i zadań egzaminacyjnych przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym jaki zestaw będzie rozwiązywał zdający decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

 1. etapu pisemnego (który składa się z dwóch części):
 2. etapu praktycznego.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 • z etapu pisemnego:
 1. z części pierwszej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
 2. z części drugiej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 • z etapu praktycznego, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna i jest on ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. (patrz tutaj)

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzająego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass (patrz tutajSuplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje.

Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształ‚cenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu cał‚ego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych

Jeżeli jesteś uczniem lub słuchaczem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

 • wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz tutaj);
 • złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

 

UWAGA!!

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września 2012 roku znajdują się w zakładce: Informacje dodatkowe

Przydatne linki

Tabliczka_3.3.1
tabliczka_4