Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września 2012 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach (patrz tutaj) wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy zastępuje dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.

Od roku szkolnego 2006/2007 egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

Propozycje arkuszy i zadań egzaminacyjnych przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym jaki zestaw będzie rozwiązywał zdający decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

  1. etapu pisemnego (który składa się z dwóch części):
  2. etapu praktycznego.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  • z etapu pisemnego:
  1. z części pierwszej, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  2. z części drugiej, co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
  • z etapu praktycznego, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna i jest on ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. (patrz tutaj)

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzająego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass (patrz tutaj) - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.